DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ 2015

Baden_powellNIEBA BŁĘKITNEGO, TROPÓW NIEZATARTYCH, ŚCIEŻEK NIEPOGMATWANYCH, PRZYJACIÓŁ SZCZERYCH I ODDANYCH, SPKOJU I POKOJU WSZYSTKIM BRACIOM SKAUTOM ŚWIATA, ŻYCZY REDAKCJA HR


Biedny Krzyż Harcerski, biedna Gwiazda Dawida...


Ekscesy użytkowników netu to już norma. Ktoś ostatnio użył dobrego określenia - zamiast Zderzacz hadronów, proponuje Zderzacz głupoty. Faktycznie, jeśli miarą możliwości współczesnej fizyki jest akcelerator w CERN-ie, to miarą intelektu jest akcelerator durnot popularnie zwany Facebookiem. Chcecie dowodu? Proszę bardzo - strona "polityka Peakoka Antylichwiarza". Linka nie podajemy, żeby nie popularyzować stronki. Ale ciekawi jesteśmy reakcji władz Organizacji Harcerskich na wykorzystanie symbolu Krzyża Harcerskiego i Gwiazdy Dawida. Bo że nie zareaguje Facebook, jesteśmy pewni.


PODSUMOWANIE KONFERENCJI INSTRUKTORSKIEJ O PRAWIE HARCERSKIM

Prawo harcerskie nie jest dogmatem

220 uczestników w trzech miastach (Kraków, Warszawa, Gdańsk) to bilans konferencji, jakie zorganizowała w 2014 roku Rada Naczelna .
"Prawo harcerskie jako system wartości; tradycja i współczesność" - pod takim tytułem podjęliśmy dyskusję o prawie harcerskim, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące współczesnego brzmienia Prawa Harcerskiego, katalogu wartości, jakie ono odzwierciedla, wizji świata, którą chcemy kreować w XXI wieku w ZHP.
Prawo harcerskie nie jest dogmatem - to jeden z najważniejszych wniosków, jaki nasuwa się po tych konferencjach. Mamy świadomość, że obecne PH z drobnymi kosmetycznymi zmianami funkcjonuje od 1914 roku. I o ile decyzja jakich zmian mamy dokonać nie jest oczywista i jednoznaczna, to przekonanie, że zmiany są potrzebne, w zasadzie nie ulega wątpliwości.
Prawo Harcerskie to element harcerskiej tożsamości. Jego istnienie i stosowanie powinno płynąć z wnętrza organizacji, bez pomijania jego historycznych uwarunkowań. Jeśli jednak w danym momencie czujemy wewnątrz organizacji, że chcemy na nowo sformułować i zdefiniować jego zapisy, to nie ma żadnego powodu, który by nas przed tym powstrzymywał.
Prawo harcerskie to zbiór drogowskazów a nie kodeks
Sformułowania zawarte w Prawie Harcerskim mają pomóc ...


Podharcmistrz nie musi mieć kursu kierownika wypoczynku
Minister edukacji narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Zmiany dotyczą organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Przyczynią się do podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nowe zapisy:
- Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych;
- Na zakończenie kursu na kierownika i na wychowawcę wypoczynku organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający - zdobyte podczas kursu - wiedzę i umiejętności uczestników;
- Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będą mogły organizować kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty;
- Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku nie będą organizowane przez kuratorów oświaty;
- Do obowiązków organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
- Tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące:
a. ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
b. organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku,
c. zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.
- Obowiązywać będzie jednolity wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku;
- Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych zamiast dotychczasowego odbycia odpowiedniego przeszkolenia, które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, mają obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku;
-Zwolnienia czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.

W NOWYM, 2015 ROKU .......
......w Noc Bożego Narodzenia
......w Noc Bożego Narodzenia

Panie Boże, Tato Kochany
Bardzo proszę o czas Świąt udany
Nie myślę tu jednak o legendach stu
Nie o Mikołaju z brodą z mego snu

Nie chodzi też o choinkę pięknie przystrojoną,
Ani o prezenty, które dumnie pod nią stoją
Niech każda buzia będzie uśmiechnięta i pełna humoru
Proszę Cię także serdecznie Panie
By życzenia Świąteczne, przy opłatku składane
Były szczere, czyste,  po prostu świąteczne, na zawsze zapamiętane
także wiedz Boże że modlę się w drodze
W drodze do Ciebie
Do Taty w niebie

I gdy tak sobie wolno wędruję
To najlepiej się w świecie czuję
Lecz nie zapominam o potrzebach ludzi
I pamiętając szczególnie o tym Święcie szczerozłotym
Bo zanim pierwsza gwiazdka zagości na niebie
Wszyscy zwrócimy się właśnie do Ciebie
Poprosimy o to wszystko raz jeszcze
Więc proszę spełnij Panie nasze życzenia

Dziś w Noc Bożego Narodzenia


Co za Gość...

Adventurers of the Year 2015 People's Choice Vote


Aleksander Doba, bo o nim mowa, ma szansę zostać pierwszym w historii Polakiem z tytułem Podróżnika roku National Geographics. Jego ostatni wyczyn jakim było przepłynięcie oceanu kajakiem zwrócił uwagę wielu ludzi na całym świecie w tym pewnego człowieka z rady dyrektorów National Geographics. Zaowocowało to zgłoszeniem Ola do konkursu na podróżnika roku National Geographic w którym o wyborze decydują ludzie z całego świata.

Aleksander Doba jest wyjątkowym człowiekiem. Według naszej harcerskiej nomenklatury wzorcowym wędrownikiem. Wyczyn ma po prostu we krwi. Jest skoczkiem spadochronowym, pilotem szybowcowym, posiadaczem złotej odznaki turystyki kolarskiej ale nade wszystko świetnym kajakarzem...

Zapraszam wszystkich do googlowania w sieci, bo warto ale tymczasem proponuję raz dziennie klikać w linka Tu głosuj :)Głosujmy, bo naprawdę warto.