Nawigacja
hm. Czesław Przybytek: Dla tych co zapomnieli lub nie chcą pamiętać .... (o samodzielnych zbiórkach zastępów)

Dla tych co zapomnieli lub nie chcą pamiętać ....

============================

ORZECZENIA TEZOWANE IZBY CYWILNEJ SN
V CSK 110/11 - wyrok z dnia 8 marca 2012 r.
Wymagania należytego nadzoru nad dziećmi pozostającymi pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji i innych podmiotów, które swoje zadania w tym zakresie wykonują powierzając czynności, wykonywane na rachunek tych podmiotów, osobom podlegającym ich kierownictwu (art. 430 k.c.) zależą od takich m. in. czynników jak

cel jaki określona placówka lub organizacja ma realizować, 
warunki, charakter, czas pobytu pod nadzorem i opieką, 
wiek podopiecznych 
i stopień ich dojrzałości.

Najogólniej sformułowana w tym względzie zasada dotyczy obowiązku zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa pobytu,
czemu powinny służyć wszystkie właściwe w zależności od okoliczności
środki organizacyjne i nadzorcze leżące w granicach możliwości personelu placówki.

============================

Z uzasadnienia >>> 
(...) ze względu na specyfikę harcerstwa nie można do oceny odpowiedzialności osób wykonujących powierzone im czynności w zakresie sprawowania nadzoru nad małoletnimi uczestnikami zbiórki harcerskiej przyjmować wprost kryteriów odnoszących się do sprawowania pieczy nad uczniami przez kierownictwo szkoły (...)

(...) specyfika organizacji harcerskiej jej cele i zasady funkcjonowania uzasadniają złagodzenie rygoryzmu w nadzorze nad zrzeszoną w niej młodzieżą, w porównaniu z wzorcem obowiązującym przy sprawowaniu pieczy nad uczniami na terenie szkoły przez jej kierownictwo.

Celem ZHP, zgodnie z jego statutem, jest powszechnie akceptowany w społeczeństwie model wychowania młodego człowieka polegający na wspieraniu go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Osoby skupione w ZHP od początku uczone są samodzielności i funkcjonowania w trudnych warunkach.

Metodą pracy w harcerstwie jest działanie w systemie małych grup (zastępów, grup zadaniowych), które uczą się współdziałania samorządności i brania na siebie odpowiedzialności.

Powszechnie z przynależnością do harcerstwa łączą się określone cechy charakteru, które ZHP promuje. Harcerz jest odpowiedzialny za siebie i innych harcerzy, roztropny, zdyscyplinowany, nie zachowuje się lekkomyślnie. (...)

 

Skrzętny Gawron

 

---------------------------

Nr HR-a:  III/2015Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.